فروشگاه پخش دنیای کودک
طبقه همکف – پلاک 24
02177517044
فروشگاه تی تی
طبقه فوقانی – پلاک 112
02176610352
فروشگاه لاک بی بی
طبقه فوقانی – پلاک 37
02177653497
فروشگاه مامی لند
طبقه فوقانی – پلاک 41-42
02177522414
فروشگاه پخش جمشیدی
طبقه فوقانی – پلاک 7
02177520136
فروشگاه سیسمونی آنیتا
طبقه فوقانی – پلاک 1
02177610014
فروشگاه خررازی – بی بی لاین
طبقه فوقانی – واحد 108
02177642295
فروشگاه پخش شبنم (دولو)
طبقه فوقانی – پلاک 13
02177523967
فروشگاه پخش هامون
طبقه فوقانی – پلاک 2/23
02177601372
فروشگاه آریا
طبقه فوقانی – پلاک 44
02176610360
فروشگاه آیدین
طبقه فوقانی – پلاک 43
02177683064
فروشگاه پخش شکوفه
طبقه فوقانی – پلاک 22
02177652728
فروشگاه تولید و پخش لباسک
طبقه فوقانی – پلاک 17، 16
02177601896
فروشگاه فندق
طبقه فوقانی – پلاک 208
09119565531
فروشگاه پخش برنا
طبقه فوقانی – پلاک 6/1
02177632810
فروشگاه جمشیدی
طبقه فوقانی – پلاک 7
02177520136
فروشگاه نوپوش
طبقه فوقانی – پلاک 11
02177508305
فروشگاه پریسا
طبقه فوقانی – پلاک 32/1
02176610446
فروشگاه پخش کلاهی مونا
طبقه فوقانی – پلاک 9/1
02176610966
فروشگاه پرنس
طبقه فوقانی – پلاک 13/1
02176610612
فروشگاه پخش بیبی سنتر
بلوک یک تجاری – طبقه اول – پلاک 103
02177656618
فروشگاه پخش بهاره
بلوک یک تجاری- طبقه دوم – پلاک 207
09125097922
فروشگاه بی بی کیوت
بلوک یک تجاری – طبقه اول – پلاک 109
02177623114
فروشگاه پخش رها
بلوک یک تجاری – طبقه اول – واحد 104
02176610356
فروشگاه پوشینه
بلوک یک تجاری – طبقه دوم– واحد 211
02176610433
فروشگاه بی بی نایت
(شرکت پویا تجارت آرین بهار)
بلوک یک تجاری – طبقه دوم– واحد 217
02177653353
فروشگاه فرمانی
بلوک دو تجاری – طبقه اول – واحد 115
02176610356