فروشگاه پخش ملیکا
طبقه فوقانی – پلاک 20
02177623198
فروشگاه کوچولو
طبقه فوقانی – پلاک 
02177607566
فروشگاه پخش پوریا
طبقه فوقانی – پلاک 36
02177524214
فروشگاه نی نی ناز
بلوک دو تجاری – طبقه دوم – پلاک 202
02176610328